KhiemNI

USDJPY: buy trên demand h1 learn SMC

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá tạo vùng Discount phản ứng tạo Choch.
Trước đó đã quét thanh khoản
Đặt lệnh mua trên oderblock gần nhất.
SL dưới Oderblock và TP dưới vùng Premium
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.