dinhchien

USDOLLAR - Kỳ vọng cú đảo trend [GIẢM]

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi dự báo hình từ quá khứ.
- Weekly: có tín hiệu giảm.
- Daily: Kỳ vọng Vai đầu vai.
- H4: đang giữ quy luật giảm.
Bình luận: Cập nhật dừng lỗ
Bình luận: