dinhchien

USDOLLAR - Kỳ vọng cú đảo trend [GIẢM]

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi dự báo hình từ quá khứ.
- Weekly: có tín hiệu giảm.
- Daily: Kỳ vọng Vai đầu vai.
- H4: đang giữ quy luật giảm.
Bình luận:
Cập nhật dừng lỗ
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.