truongdaiduy

Chu kỳ tăng của Singapore dollar đã hết. Hãy mua USD-SGD

FOREXCOM:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Thuần kỹ thuật thôi, sáng nay chúng ta đã có điểm vào quá tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.