FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
Biểu đồ tổng quan thị trường CK VN hiện tại tương đối bearish , có thể chỉ số VN30 sẽ giảm trong tuần này về lại mức hỗ trợ trên hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.