U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
USDVND IDC

USDVND
U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDVND Biểu đồ Ngoại hối