LanAnh3ff42ad792ec4b5e

biểu đồ biến động tỷ giá

FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
lan anh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.