FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
Trung bình sau mỗi 10 năm VNĐ mất đi 30% giá trị so với USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.