URIFX

@USDZAR => Mua wave cuối

Giá lên
OANDA:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
Break channel & giá tạo trend bull. Mua vào khi có correction.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.