SimaEF

Buy UZAR 21h50 ngày 2023.04.04 R=1.5

FOREXCOM:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
- H4 Biểu đồ tăng giá đẹp
- H1 mẫu hình rất đẹp. Giá vượt lên EMA 21 tạo nến pinbar đuôi dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.