NguoiLa15

dài hạn

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
giao dịch theo hình
FOREX DOWN
Giao dịch đang hoạt động:
đạt mục tiêu 1

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.