DatTong

USOIL, Mô hình cái nêm trên H4.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Mô hình cái nêm trên H4.
--> Dự đoán xu hướng theo hình vẽ !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.