puzzledEagle17863

Lệnh chờ đầu tuần 19_23/6

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá hồi về KLQT H1
Giá chạm cạnh trên kênh giá tăng
Tạo mô hình fall break
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.