AMBroker

Cơ hội mua dầu WTI

Giá lên
AMBroker Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng Trung tính
Hỗ trợ: 53.00 - 55.00 và 57.50
Kháng cự 63.50 và 66.50
Có thể thấy có nến pinbar hình thành tại vùng hỗ trợ 55.00 tuy nhiên vùng hỗ trợ này đã bị thủng.
Từ sau đợt sell off mạnh mẽ vừa rồi Oil vẫn chưa có một nhịp điều chỉnh hợp lí, hiện tại hỗ trợ mạnh 53.00 đang tiệm cận và có thể là một vùng mua hợp lí.
Chúng ta có thể canh buy tại vùng hỗ trợ này và để mục tiêu là 57.50-60.30
Đã hủy lệnh:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.