Darius-Lee

Giá dầu thế giới mục tiêu 140$ / thùng

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu thế giới hiện tại đang ở mức 125$/thùng.
Giá hiện tại đang ở trong mô hình tam giác, chờ đợi giá phá vỡ mô hình và mua khi có pull back.
Giá chờ mua 120-124$
TP: 140$
SL: 121$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.