TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu USOIL đang đi trong kênh giá tăng, ai thích giao dịch hàng hóa có thể canh scalp trong biên kênh giá này nhé!
Bình luận:
follow theo trend scalp cũng được chút đỉnh nhỉ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.