dinhchien

USOIL - Expecting to retest the last top

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
- Hiện tại Oil đang ở sóng đối xứng IV, kỳ vọng đi sóng V.
- Lưu ý: chỉ báo MACD & RSI nhớ luôn stoploss.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.