Forex9999

Sell dầu về 110

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu lên quá cao rồi ae ơi . Cản 120 rất cứng cứ quanh đó ae sell về vùng 100-110 . rồi mọi thứ sẽ bt lại thôi như cái đợt dầu 5-7$ rồi lại lên . Bh là đỉnh rồi ae cứ canh sell về là có tiền thôi. biên độ ngày 300 -500 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.