dcironcop

Chiến lược OIL daily: LONG ONLY!

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Chart daily của OIL cho thấy hội tụ mạnh mẽ về giá. Do đó đối với khung dài chỉ ưu tiên long. Vùng long 53-54. Take profit 59. Stoploss khi giá rơi khỏi vùng 53.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.