Blackwhisky69

Giá dầu sẽ test lại vùng 100$

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung 4H đã tạo tín hiệu bán. mô hình tam giác trên khung thời gian nhỏ chuẩn bị pha vỡ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.