tannq121

VCS: 91K - 7.5.2021

Giá lên
tannq121 Cập nhật   
HNX:VCS   VICOSTONE JSC
====================NOTE 7.5.2021================
Giá mua: 91.000
Lý do mua:
- Mua theo xu hướng tuần.
-Mua tại điểm kéo ngược: Fibo 0.318 = Support Line (vẫn nằm trong xu hướng tăng)
- Khung thời giang ngày : tạo nến pin par tại EMA 10
Kế hoạch quản lý rủi ro:
- Giảm tỷ trọng 1/2 tại: 86700 (rist: -4%) - Cắt lỗ toàn phần : -7%
- chốt lãi 1/2: tại giá 98k (Tỷ lệ RR: 1.5)
=========================TOBECONIUE===========
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
- Chốt lần 1: 5:50 (1.5R)
- Chốt taon phần tại 106k (đạt mục tiêu)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.