Trader-Pro-48

VET tích luỹ tiến tới mục tiêu trung hạn

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Gom hàng từ vùng giá hiện tại trở xuống
mục tiêu trung hạn 0.0084
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.