FXNHANQUA

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel - mã ck VGI

Giá lên
UPCOM:VGI   VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
- Cổ phiếu VGI đi trong up channel.

- Sau khi đảo chiều điểm giá 30, cổ phiếu tạo đỉnh vùng 36.xx.

- Trong kênh channel, 2 biên có giá trị cản và hỗ trợ rất mạnh => chiến thuật mua cổ phiếu VGI sẽ là DCA dần đến biên channel.

Goodluck!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.