HNX:VGS   VIETNAM GERMANY STEEL PIPE JSC
Phân tích kỹ thuật: Giá break ra khỏi vùng kháng cự với khối lượng giao dịch tăng.
Chiến lược:
  • Mua 50% tại vùng 16.0, chờ về 13.5 mua đủ.
  • Mục tiêu: 21.7.
  • Cắt lỗ: 13.0.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.