nguyen_vnd

VGT ông lớn may mặc

Giá lên
UPCOM_DLY:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
Là một con hàng mà tôi rất quan tâm về tiềm năng tuy nhiên nhiều lần gây thất vọng.
Lần này tỷ giá USD đã tăng ko phanh nên kì vọng về VGT lại trở lại.
2 tháng vừa qua biến động giá đi trong hộp rất đẹp
Vùng vol tăng dần và có nhiều hôm bằng nhau
Có lẽ có kẻ nào đó đang gom VGT
Điểm mua 12.3-13 sl 12
Kỳ vọng 20%
Biết đâu VGT lần này làm nên chuyện còn hơn cả 20%?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.