hagonwuan

phân tích xu hướng mã cổ phiếu VHM

Giá xuống
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
chào các bạn nay tôi lại phân tích thêm một mã cổ phiếu nữa của Ông Phạm Nhật Vượng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.