khoatrand

VHM - Mục tiêu vùng 108.000 hoặc xa hơn

Giá lên
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
Cốc và tay cầm. Theo dõi khối lượng và mẫu hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.