tannq121

VIB 58.6K - 19.5.2021

Giá lên
tannq121 Cập nhật   
HOSE:VIB   NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
Ly do mua:
- Theo điểm kéo ngược ngắn hạn tại: EMA10 (vol tăng)
- Theo xu hướng chính (trend tăng)
- Theo sóng bank trong mua dịch
- Rist thấp: 4% - 56.8k
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chốt tại giá mục tiêu : 64.8k
- Chốt quá sớm (trước ký trả cổ tức 10 ngày - đang trong giai đoạn kéo giá).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.