hagonwuan

VIC có thể mua và giữ dài hạn

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
mọi thứ đã hợp lý hơn. đã có vẻ tốt hơn cho việc mua và giữ cổ phiếu của vingroup .và hơn hết hãy cẩn trọng trong giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.