JueRZ

VietJet hân hạnh tài trợ chương trình này

HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Khỏi cần đợi báo cáo tài chính quý, năm. Dịch bệnh qua đi ắt sẽ thành công
Quản lý vốn tốt, ngắn hạn trong mùa này dễ thắng, có thể sẽ là đáy Vnindex. Dài hạn vẫn kỳ vọng vào sự phát triển tốt của Vjc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.