chimcut

Mối tương quan giữa bond Y và lãi suất

TVC:VN10Y   Vietnam 10Y yield
Mối tương quan giữa lãi suất liên ngân hàng có mức độ liên hệ với BondY cao hơn lãi suất điều hành
CHính vì vậy Lãi suất bondY có độ trễ so với Lãi suất điều hành khá lớn và nó phản ứng tích cực hơn với lãi suất liên ngân hàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.