NhatHoang_DataAnalysis

Có lẽ đã đến lúc lên kế hoạch Short VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VN30 Index
Các chỉ số phân kỳ đã có dấu hiệu hình thành xu hướng short , xu hướng rơi của VN30 chưa xác nhận nhưng đã đến lúc lập kế hoạch Short.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.