NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30 17.01.22 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Sáng nay thị trường đang bước vào giai đoạn sw, các nhà đầu tư có thể đứng ngoài hoặc tham khảo lệnh scaping (nếu có) khi sử dụng thuật toán của new world.

New world group "Nơi hội tụ tinh hoa tài chính".
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.