URIFX

Bán ngắn, mua dài.

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 đang develop wave cuối C của ABC . Khi hoàn hành wave 5, mình hy vọng sẽ có 1 đợt bull tích cực, lúc đấy là tín hiệu buy.
Bình luận: Cuối cùng thì fake break out thật :D