URIFX

Bán ngắn, mua dài.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
VN30 đang develop wave cuối C của ABC. Khi hoàn hành wave 5, mình hy vọng sẽ có 1 đợt bull tích cực, lúc đấy là tín hiệu buy.
Bình luận:
Cuối cùng thì fake break out thật :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.