URIFX

@VN30 #Bán ngắn, Mua dài => Quan sát

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Để đây và quan sát.
Mọi idea nằm trên chart cả rồi. Cũng không biết viết gì thêm.
Welcome mọi ý kiến đóng góp. :)
Bình luận:
Trade zone
Bình luận:
Bình luận:
Updated: correction for next move?
Bình luận:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.