nguyenduytam27

VN30 phá vỡ mô hình

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 phá vỡ mô hình ABCDEF khả năng tiếp tục di chuyển 1180
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.