nguyenduytam27

VN30 tiếp tục di chuyển 1120

HOSE:VN30   VN30 Index
VN30 tiếp tục di chuyển 1120 chạm dừng chân tạm thời.
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.