NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 24.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Đã có tín hiệu short trung và dài hạn, các nhà đầu tư có thể tham khảo vào lệnh và chốt khi có tin hiệu đảo chiều hoặc khi đủ target đặt ra.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.