NgocHaiPearlie

VN30 - Đã đến điểm mua dài hạn?

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
PTKT chỉ số VN30 đang ở vùng hỗ trợ mạnh, khả năng sẽ tăng trở lại từ đây.
Ưu tiên lệnh mua lên phái sinh trong tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.