NgocHaiPearlie

VN30 - Đã đến điểm mua dài hạn?

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
PTKT chỉ số VN30 đang ở vùng hỗ trợ mạnh, khả năng sẽ tăng trở lại từ đây.
Ưu tiên lệnh mua lên phái sinh trong tuần này.