bobbiboy8x

VNindex sell đẹp

Giá xuống
HOSE:VN30   VN30 Index
tác giả đề xuất mô hình sell gần đỉnh của Vnindex hoặc Vn30 và vùng chốt lời ở dưới

Điểm sttoplos là đường phía trên

Vùng sell như ghi chú

Chốt lời ở dưới

CHúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.