nguyen_vnd

VND kẻ yếu đuối dòng chứng

Giá lên
HOSE_DLY:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VND là một trong những mã cuối cùng chưa chạy của dòng chứng khoán. Chiếc hộp mà VND biến động giá 2 tháng vừa rồi mà rất chật vật test lên test xuống nay đã thoát hộp.
Điểm mua 23-23.5 và điểm cắt lỗ cũng chính là giá 23 luôn.
1 kèo gần như free với sl ngắn.
Với VND kì vọng cũng chỉ là đỉnh cũ 10%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.