Que_TVMC

Tiềm năng tăng trưởng của VND

HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VND tiềm năng tăng trưởng cao

+ Dòng tiền Rẻ đang trở lại thị trường khi các chính sách của VN đang được nới lỏng
+ LS hay phí vay vốn đang giảm dần hay Rẻ dần
+ VND đang có game tăng vốn
+ VND ở chu kỳ 2 tăng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.