HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường chứng khoán vnindex và phái sinhvn30f1m

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
đã có tín hiệu đầy đủ sáng hôm nay
nhịp này phiên sáng hỗ trợ từ 10-15 điểm
nhưng cũng nhìn trên thực tế còn cản đám mây thân con cá
xem video để hiểu rõ

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.