Bebicon

Mô hình TRIANGLE ngắn hạn dành cho VNINDEX (03/09/2021)

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xét về phương diện PTKT:
Ta có thể thấy xuất hiện mô hình Tam Giác dành cho khung ngày D1 : VNINDEX đang tạo một xu hướng hẹp , mà càng hẹp thì Break ( phá vỡ ) mô hình này VN-INDEX sẽ tăng khá mạnh
Theo tôi , Viêc VN-INDEX nằm trên 1320 - và hỗ trợ sâu hơn 1285 là một tín hiệu đáng mừng
Dãy Ichimoku : đều nằm trên , chứng tỏ các hỗ trợ trên tôi nói là một hỗ trợ khá tốt và cứng ( khung màu đỏ trong biểu đồ )
Tôi cân nhắc về việc LONG ( khá là rủi ro vì xu hướng trong 1 tuần tới có thể là SW ) biểu đồ này , chúng ta chỉ Stoploss khi chúng ''break'' về phía dưới đường line tam giác phía dưới. Hoặc cẩn thận hơn , ta nên đợi biểu đồ break một cách hợp lý, dù lợi nhuận sẽ ít hơn nhưng mức độ an toàn sẽ cao hơn.
Đây chỉ là nhận định cá nhân, cám ơn quý vị đã xem và ủng hộ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.