phamhoanganhtokens

14.12.2022 phân tích kỹ thuật cho tín hiệu mua nắm giữ dài hạn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
- mua
- nắm giữ dài hạn
14.12.2022 phân tích kỹ thuật cho tín hiệu mua nắm giữ dài hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.