phamhoanganhtokens

VN-Index 888 Điểm 16.11.2022

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX
Hammer Green : Búa Đáy
References :
- "Tâm Lý Thị Trường Trực Quan" Jennifer Trần
- "Tokenomics" Pham Hoang Anh tokens

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.