dinhchien

Khuyến nghị POW, REE, CTG, TCB, VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
* Tính mục tiêu Elliot target dự vào MACD-H cao nhất trong 1 quý (60 nến) + Bollinger band & RSI .
- VNINDEX xu hướng tăng trở lại sau 1 loạt tin không tốt về COVID-19.
- POW có xu hướng tăng rõ ràng.
- REE xu hướng tăng xuất hiện thêm chỉ báo Elliot targets.
- CTG về vùng giá đẹp.
- TCB nên chờ giá điều chỉnh xuống vùng giá đẹp như mã CTG .
* Không nên sử dụng margin khi tham gia thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.