dinhchien

DinhChienFX Elliot targets 1.1

We need to make things better and to solve the struggles of traders conquering this ventures capital arena.
I present my new Elliot targets script.

Anyone learning the Elliot wave is very difficult and difficult to understand.
I would like to take a few parts of the Elliot wave theory that is how to calculate the retracement area
and price levels according to the Fibonacci ratio of the Elliot wave. A Then combine the basic indicators Bollinger Band, MACD-H and RSI
to predict the future of the market. And try to automate the above.

The idea in the Elliot targets scenario is to combine:
+ Oscillators indicator (Rsi - Relative Strength Index)
+ Center Oscillators indicator (MACD - Moving Average convergence Divergence)
+ Volatility indicator (BB - Bollinger Band).

There are some option in the script, let see:
- Bollinger Band: calculates trend with signal combination from Bollinger Band indicator.
- RSI: calculates trend with signal combination from RSI.
- MACD: Main indicator of Elliot targets script, with option Histogram highest or lowest
in a week, a month, quarter, year depending on timeframe H1, H4 or Daily... I will show with pictures following photo.
- Label: Option to display the price notice board:
1 - Main bulletins board (default: off): showing all prices at Fibonacci levels (38.2, 50, 61.8, 161.8, 200, 261.8).
2 - Separate bulletin board for 2 trends (up - down): current price at Fibonacci levels (38.2, 50, 61.8, 161.8, 200, 261.8).

- Generate Alerts: 1. Uptrend triggered. 2. Downtrend activated.

Here are a few examples of how the editor uses the above indicators to predict goals:
- The signal is with only MACD:
- The signals combine MACD and Bollinger Band:
- The signals combine MACD and RSI:
- The signals combine MACD + Bollinger band + RSI:

* The label shows:
- Main label is at Uptrend:
- Main label is at Downtrend:

- The separate labels is at Uptrend:
- The separate labels is at Downtrend:

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan