mrhenry

VNINDEX sự phục hồi yếu ớt

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
HOSE:VNINDEX vừa đã có sự phục hồi khi RSI có tín hiệu đi qua vùng quá bán ở Chart ngày
Chúc mừng những anh em đã lên thuyền cùng mình ở vùng đáy
Tin tức thị trường hiện nay vẫn chưa có gì là tốt để đảm bảo có giòng tiền trở lại thị trường theo quan điểm cá nhân mình
1: Bảo lưu tiền trong túi
Tiền trong túi của mình thì vẫn là của mình. Không vào lênh thì nhiều khi đã là một chiến thắng
" Lợi nhuận đến từ kiên nhẫn chứ không phải số lượng ra vào lệnh"
2: Bảo toàn lợi nhuận và quản trị rủi ro
Trong tất cả các giao dịch xin vui lòng đặt STOP LOSS.
Quản trị vốn không all in, không hơ thua thèm khát thị trường=>>>> Về cập nhập thị trường theo quan điểm cá nhân thì vùng 1000 là vùng tròn số và cũng có cản EMA vậy lên thuận xu hướng thì có thể lại quay đầu giảm tiếp. Giảm về đâu thì lại nhìn theo thị trường mấy nói tiếp được ạ chứ chưa lên được đâu .
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.