HuynhSang-Forex

VNINDEX - Toang

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Bẫy giá của VNINDEX từ vài ngày trước rồi.
Ae cẩn thận trong tuần này hoặc tuần sau VN-INDEX sẽ về lại 1200 hoặc sâu hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.