KeTromSach

VNINDEX (Cảnh báo vnindex ngắn nhất về 1400)

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đây chỉ là lời cảnh báo (một lời nhắc) cho ai đầu tư phái sinh. Thực sự mong mn nên cẩn thận trong giai đoạn này!